Home » » Arti Makna Dari Aqidah Akhlak

Arti Makna Dari Aqidah Akhlak

Selamat datang di blog Aswani Comey, Berikut ini akan saya berikan informasi mengenai: Arti Makna Dari Aqidah Akhlak Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Aqidah akhlak tentu tidak lepas dari ajaran Islam. Sebelum membahasnya lebih lanjut, ada baiknya kita ketahui dulu pengertian aqidah dan akhlak dalam Islam.

Pengertian Aqidah

Aqidah adalah bentuk jamak dari kata aqaid. Aqaid merupakan beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya dalam hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun keragu-raguan di dalamnya.

Secara etimologi, aqidah berarti credo, keyakinan hidup dan secara khusus aqidah dapat diartikan sebagai kepercayaan dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan.

Aqidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti dan wajib dimiliki oleh setiap manusia. Kepercayaan akan sebuah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal dan fitrah. Kebenaran yang disematkan dalam hati, dan berusaha menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran tersebut.

Pengertian Akhlak

Secara etimologis akhlak adalah bentuk jamak dari kata khulaq yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Selain itu, akhlak juga dapat diartikan sebagai perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik yang bersifat terpuji (akhlakul karimah) maupun yang bersifat tidak terpuji (akhlakul mazmumah).

Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi terakhir, penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya, dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana beliau pernah bersabda, “Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak” (HR. Ahmad. Disahihkan Asy Syaikh Al Bani dalam Ash Shahihah No.45)

Begitu pentingnya akhlak sehingga akhlak merupakan tolok ukur kesempurnaan iman seorang hamba. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya” (HR Tirmidzi, dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu diriwayatkan juga oleh Ahmad. Disahihkan Al Bani dalam Ash Shahihah No.284 dan 751)

Aqidah Akhlak

Pengertian aqidah akhlak sendiri sangatlah luas. Namun, dari pengertian sebelumnya maka dapat kita simpulkan bahwa aqidah akhlak merupakan kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, yang diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan yang terpuji sesuai dengan ajaran Al Qur’an dan Hadits.

Aqidah dan akhlak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka menjaga aqidah akhlak merupakan hal penting bagi kita. Hal-hal yang dapat kita lakukan antara lain dengan mempelajari ilmu-ilmu yang menyangkut aqidah akhlak, hal-hal yang dapat merusak aqidah akhlak, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak aqidah akhlak dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari.

Mengingat begitu pentingnya aqidah akhlak ini, maka sebagian sekolah mulai memasukkan aqidah akhlak ini ke dalam mata pelajaran di sekolah. Karena usia anak-anak sekolah merupakan usia yang labil, di mana perlu ditanamkan sejak dini agar mereka mempunyai aqidah yang baik dan akhlak yang terpuji.

Sumber :anneahira.com


Terimakasih telah mengunjungi Blog Aswani Comey ini, dan membaca postingan mengenai : Arti Makna Dari Aqidah Akhlak semoga bermanfaat :)